Kolinović Ida

Porodična savjetnica

Rođena 18.04.1983. godine u Podgorici, diplomirala je na Fakultetu političkih nauka, smjeru Socijalna politika i socijalni rad u Beogradu 2007. godine. Na istom fakultetu završila je Master studije 2011. godine, odbranivši rad na temu “Socijalni rad sa porodicom u prevenciji narkomanije u Crnoj Gori”.

Trenutno pohađa treću godinu doktorskih studija na Humanističkim studijama u Podgorici. Završila je dvije godine edukacije iz sistemske porodične terapije i stekla zvanje Porodične savjetnice. Dodatno je pohađala bazični i dio napredne edukacije iz transakcione analize, godinu dana edukacije u oblasti profesionalne rehabilitacije teže zapošljivih lica, specijalistički trening u oblasti seksualnog zlostavljanja djece, kao i edukacije u oblasti rodno zasnovanog nasilja, trgovine ljudima/djecom, azila i iregularnih migracija, tiflopedagogije, ljudskih prava, demokratije, itd.

Posjeduje iskustvo u radu sa teže zapošljivim licima i licima sa invaliditetom, žrtvama trgovine ljudima/djecom, deportovanim porodicama iz zemalja EU, RAE populacijom, tražiocima azila, zavisnicima od droga. Zaposlena je u Ministarstvu rada i socijalnog staranja.