Radović Marija

Radović Marija

savjetnica u sistemskoj porodičnoj psihoterapiji

Diplomirala je 2011. godine na Fakultetu političkih nauka u Podgorici na smjeru socijalna politika i socijalni rad.  Trenutno je na magistarskim studijama na istom fakultetu, na smjeru savremena socijalna politika i socijalni rad.  Ima više od deset godina radnog iskustva u nevladinom sektoru gdje je stekla praktično iskustvo savjetodavnog rada sa pojedincima i porodicama iz različitih zajednica koje su u riziku od socijalne isključenosti.

Od 2013. godine do danas bila je aktivna članica različitih radnih grupa za izradu zakonskih i podzakonskih akata sa fokusom na sistem socijalne zaštite, zdravstvene zaštite i sistem izvršenja krivičnih sankcija.  Kooautorka je i korealizatorka šest akreditovanih programa obuke u oblasti socijalne i dječije zaštite i kontinuirano stručno usavršavanje smatra važnim za napredak kako pojedinaca tako i društva.  Pohađala je brojne sertifikovane obuke i treninge.

Obrazovanje:  specijalistkinja socijalne politike i socijalnog rada.  Trenutno na magistarskim studijama – smjer savremena socijalna politika i socijalni rad na Fakultetu političkih nauka, Podgorica.

Iskustvo:  od 2013. godine kontinuirano pruža konsultativnu i savjetodavnu podršku pojedincima i porodicama koje su u riziku od socijalne isključenosti ili su socijalno isključeni.