Pešić Dragana

Pešić Dragana

Specijalistkinja socijalne politike i socijalnog rada, savjetnica u porodičnoj terapiji (IV godina edukacije)

Diplomirala je 2010. godine na Fakultetu političkih nauka u Podgorici na smjeru socijalna politika i socijalni rad.  Trenutno je na magistarskim studijama na istom fakultetu, na smjeru socijalna socijalna politika i socijalni rad. 

Tokom studija bila je radno angažovana na projektima u nevladinim organizacijama (Centar za građansko obrazovanje, Centar za prava djeteta) na programima iz oblasti ljudskih prava.  Ima 13 godina radnog iskustva u sistemu socijalne i dječje zaštite najvećim dijelom u Centru za socijalni rad Podgorica – na referatima zaštite djece iz porodica sa disfunkcionalnim bračnim odnosima, mladih u riziku, djece u sukobu sa zakonom, ali i na poslovima zaštite prava i interesa odraslih i starijih lica.  Obavljala je poslove supervizorke u centru za socijalni rad.

Aktuelno je aktivna članica različitih radnih grupa za izradu zakonskih i podzakonskih akata sa fokusom na sistem socijalne zaštite.  Kooautorka je i korealizatorka tri akreditovana programa obuke u oblasti socijalne i dječije zaštite kao i koautorka različitih priručnika i stručnih upustava za unapređenje sistema socijalne i dječje zaštite.  Pohađala je brojne sertifikovane obuke i treninge u cilju unapređnja znanja i vještina i ličnih kompetencija za direktan rad sa ljudima.  

Trenerica je medijske pismenosti i medijatorka kod Centra za alternativno rješavanje sporova.

Ima položen državni ispit za rad u državnim organima i posjeduje licence za obavljanje osnovnih i specijalizovanih poslova u sistemu socijalne i dječje zaštite.

Obrazovanje:  
 specijalistkinja socijalne politike i socijalnog rada.  Trenutno na magistarskim studijama – smjer socijalna politika i socijalni rad na Fakultetu političkih nauka, Podgorica.
 Porodična savjetnica, edukantkinja IV godine istemske porodične psihoterapije (Asocijacija sistemskih terapeuta Srbije).

Iskustvo: 
 decembar 2011. –  april 2021. Centar za socijalni rad Podgorica, supervizorka
 april 2021. – oktobar 2022. JU Dom starih „Podgorica“, šefica Službe za psiho-socijalnu podršku
 oktobar 2022. – i dalje Zavod za socijalnu i dječju zaštitu, načelnica Odjeljenja za razvoj i strućnu podršku