Održana radionica na temu: “Rad sa porodicama nakon pokušaja samoubistva adolescenta”.

Održana radionica na temu: “Rad sa porodicama nakon pokušaja samoubistva adolescenta”.

Udruženje sistemskih porodičnih terapeuta Crne Gore, kako je i najavljeno, organizovalo
je dvodnevnu radionicu na temu: Rad sa porodicama nakon pokušaja samoubistva
adolescenta.

Voditelj radionice bio je Juha Metelinen, sistemski porodični psihoterapeute i trener
porodične psihoterapije iz Finske. Radionica je održana 6. i 7. aprila u Podgorici. Ovom
događaju prisustvovalo je 40 profesionalaca/ki humanističkih struka, edukanata/kinja i
sertifikovanih psihoterapeuta/kinja različitih modaliteta, koji rade u oblasti zdravstva,
obrazovanja, socijalnoj i dječjoj zaštiti i organizacijama civilnog društva.

Sama tema je izabrana s obzirom na sve češće suočavanje stručnjaka/inja sa ovom
problematikom i potrebom za profesionalnim osnaživanjem u ovoj obasti i proširivanjem
postojećih znanja savremenim modelima koji su se pokazali kao efektivni u praksi i koji donose
promjenu.

Kolega Juha Metelinen, u okviru Kupio Metal Health Association, dugi niz godina
radi u Centru za prevenciju suicida u Mieli, u Finskoj, koji je razvio poseban model rada sa
adoelscinima/kinjama koji su pokušali samoubistvo i sa njihovim porodicama. Na radionici je
prezentovan ovaj model zasnovan na istraživanjima, koji je tokom dugogodišnje primjene, u
značajnoj mjeri smanjio stopu suicida u Finskoj. Na zanimljiv i interaktivan način, potkrijepljen
brojnim primjerim iz prakse, voditelj radionice je upoznao učesnike sa fokusiranim švajcarskim i
finskim modelom, zasnovanim na sistemskom i narativnom pristupu u radu sa
adolescinitima/kinjama koji su pokušali samoubistvo i njihovim porodicama. Učesnici su
postavljali brojna pitanja i komentarisali su primjenjljivost pojedinih aspekata ovog pristupa u
svom profesionalnom radu.

Ipak, ono što moramo imati u vidu ukoliko želimo da primjenjujemo kompletan model,
je fokusiranost na ovu problematiku kroz istraživanja, neophodnost intenzivnije profesionalne
povezanosti, i podrška sistema zdravstva i socijalne zaštite.

Interesovanje stručnjaka/inja za različite teme iz oblasti porodične psihoterapije, podsticaj
je da Udruženje sistemskih prodičnih psihoterpauta Crne Gore nadalje planira organizovanje ove
vrste podrške i osnaživanja stručnjaka kroz seminare i razmjenu iskustava.